Landschapsontwikkelingsplan

 
Landschapsontwikkelingsplan

22 juli 2012.

Een landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Valkenswaard en onze beoogde bijdrage daaraan, om de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor onze doelgroep te bevorderen.

gvw

Projectbeschrijving: Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011-2020

Situatie: De gemeenteraad heeft in maart 2012 het Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011-2020 (LOP)vastgesteld. Een dergelijk plan schept een kader om alle ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente, die te maken hebben met het landschap, op een planmatige wijze te begeleiden. Aan het plan is een uitvoeringsprogramma met 16 (deel)projecten gekoppeld die tot 2020 gerealiseerd zullen moeten worden Slechts een klein deel daarvan is direct van belang voor onze doelgroep.

Het Platform was niet bij de opzet van dat plan betrokken. In een gezamenlijke brief van PGV en SBV hebben wij de gemeenteraad en het college verzocht om desondanks toch bij de verdere uitwerking van voor ons relevante deelplannen te worden betrokken. Uit contacten met de gemeente is de bereidheid gebleken om het Platform en Seniorenberaad bij de uitwerking te betrekken.

lop

Aanpak: Het gehele plan is opgesplitst in zestien deelplannen en heeft bovendien een lange doorlooptijd. Daarom zal in overleg met de gemeente en met SBV worden vastgesteld bij welke deelplannen wij een bijdrage kunnen leveren en hoe dat in de tijd is uitgezet. Ook dienen we af te spreken hoe wij worden geĆÆnformeerd als een voor ons relevant deelplan 'in de steigers komt'. Op dat moment zal de gezamenlijke projectgroep meedenken aan een optimale uitwerking van een dergelijk plan en daarover (via de beide besturen) adviseren aan het gemeentebestuur.

Eindresultaat: In overleg met de gemeente vaststellen bij welke deelplannen wij een bijdrage kunnen leveren. Waar dat relevant en mogelijk is, bevorderen dat bij de uitvoering van die plannen maximaal rekening wordt gehouden met de belangen van mensen met een beperking en senioren. Uitganspunt daarbij is dat ook zij, zoveel als mogelijk en realistisch is, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en gebruik kunnen maken van recreatieve faciliteiten in deze gemeente.

Einddatum: afhankelijk van tijdstip van aanpak van de relevante deelplannen.

Projectcoƶrdinator: Rein van Delft.

Projectgroep deelnemers: Wim van Eerd, Piet van Gompel en Rein van Delft (namens PGV), en Peter Jansen (namens SBV).

scootmobiel

© 2020 Stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap