Agenda 22

 
Agenda 22

Zo weinig mogelijk obstakels voor gehandicapten. In 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door Nederland ondertekend. De bedoeling van het verdrag is, dat de samenleving er voor zorgt dat er zo weinig mogelijk obstakels zijn voor deze mensen. Dit is samengevat in een 22-tal regels, de zogenaamde Agenda 22. Regel 1 draagt overheid en samenleving op, zich bewust te zijn dat mensen met beperkingen rechten en behoeften hebben en ook bijdragen aan de samenleving. Meer informatie over Agenda 22 is te vinden op:  Ieder(in) en Coalitie voor Inclusie

Video Gewoon Gelijk

Op verzoek van de gemeente, zijn het Platform Gehandicapten, Seniorenbelang en KansPlus een project gestart om toegankelijkheid en deelname aan de samenleving voor inwoners met een beperking te bevorderen. De projectgroep richt zich op onder meer het gemeentebestuur, woningbouwverenigingen, horeca, winkels, scholen en de inwoners van Valkenswaard. Toegankelijkheid van gebouwen is vaak lastig voor rolstoelers, rollators en voor ouders met kinderwagens. Blinden en slechtzienden ondervinden vaak problemen om zich te verplaatsen of ergens naar binnen te kunnen. Mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden begrijpen teksten vaak niet goed.

De Kernpunten van die VN afspraken over mensen met een beperking en hun deelname aan de samenleving

  1. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving, zelfstandig en op de manier die hij/zij verkiest.
  2. De samenleving heeft tot taak dat mogelijk te maken.
  3. Van belang daarbij zij de volgende aspecten:
  • gelijkheid,
  • doeltreffend maar niet onevenredig belastend,
  • toegankelijkheid (fysiek, visueel, auditief en psychisch),
  • zelfstandigheid.

Reageren? Mail ons. Het mailadres staat onderaan deze pagina.

De gemeente aan zet voor de realisering van de doelstelling van het VN verdrag

De gemeente heeft een leidende rol in het realiseren van de doelstellingen van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Niet alleen in het eigen beleid en uitvoering, maar ook in hun rol als vergunningverlener voor horeca en  bedrijfsleven, en als informant van de Valkenswaardse burgerij.

De projectgroep Agenda 22 functioneert als aanjager voor dit geheel. Binnenkort staat er een afspraak gepland met de afdelingshoofden van de gemeente om met hen van gedachten te wisselen over de rol en aanpak van de gemeente. Daarbij is van groot belang dat ook de medewerkers bij hun werk aandacht hebben voor de behoeften van mensen met een beperking.

Het eerder genoemde gesprek met de afdelingshoofden van de gemeente heeft inmiddels plaatsgevonden. Door de afvaardiging van de gemeente wordt onderschreven dat het noodzakelijk is om toegankelijkheid vorm te geven. Er is sprake van een wettelijke basis zonder vrijblijvendheid. Een belangrijk startpunt is bewustwording bij college, raad, ambtenaren en naar buiten dragen naar horeca, winkeliers, bedrijven, scholen en zeker ook de burgerbevolking.

Een begin volgend jaar door het college vast te stellen beleidsnotitie zal als basis dienen onder de verdere uitvoering.

De politieke partijen

Op 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De politieke partijen zijn nu hard doende hun programma’s op te stellen voor de verkiezingen. Omdat ook de politiek aan de slag moet met de wettelijke taken omtrent het VN verdrag voor mensen met een beperking, is het van belang dat dit onderwerp onderdeel is van de partijprogramma’s. Er is een notitie opgesteld, waarin wordt uitgelegd wat de opdracht is van de politiek hierbij. De komende weken bezoeken we alle politieke partijen om de notitie aan te bieden en met hen daarover van gedachten te wisselen.

De bezoeken aan de politieke partijen heeft opgeleverd dat bij alle het besef is doorgedrongen dat uitvoering van de wettelijke taken rond het genoemde VN verdrag van belang is voor de gemeente en dat de politiek daarin een rol heeft. Afwachten hoe dat door de partijen wordt opgepakt en is opgenomen in hun partijprogramma’s. Als u de noodzaak van toegankelijkheid in brede zin voor mensen met een beperking onderschrijft, dan is het misschien nuttig om eens de partijprogramma’s te bekijken op dit thema.

Evenementenvisie

De gemeente is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe evenementenvisie. Als projectgroep hebben wij het belang van toegankelijke evenementen nadrukkelijk bepleit. Ons is toegezegd dat zij daar zeker aandacht aan zullen besteden. Natuurlijk kan niet alles in een keer, maar we laten ons verrassen.

Toegankelijke websites

In nauwe samenwerking met het Platform Gehandicapten gaan wij op termijn ook aan de slag om bedrijven en organisaties op te roepen om hun websites beter toegankelijk te maken. Denk daarbij aan lettergrootte, contrast en voorleesfunctie voor blinden en slechtzienden. Als u een slecht bruikbare website tegenkomt, meld dit dan op onderstaand mailadres of neem contact op met het Platform Gehandicapten Valkenswaard.

Reageren? Mail naar:  agenda22valkenswaard@gmail.com of gehandicaptenvalkenswaard@gmail.com

Projectgroep Agenda 22

Judith Aarts  - Adviesraad Sociaal Domein
Huub Franssen  - Platform Gehandicapten Valkenswaard
Yvette Hendriks  - Platform Gehandicapten Valkenswaard
Jan Kerkhoff  - KansPlus
Sjef Tooten  - SeniorenBelang Valkenswaard
© 2018 Stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard - Voor altijd gelukkig online met een GraagGoedOnline.nl cloud website of webshop - Sitemap